Akční nabídka

 • Kompletne vyrobené vo Fínsku !
 • Všetky hydraulické komponenty vyrobené v
 • Patentované zdvíhacie a podávacie zariadenie
 • Patentované prevedenie podávacieho dopravníka
 • Plne hydraulický pohon bez klinových remeňov
 • Dosah hydraulickej ruky 8,5 metrov
 • Uhol otáčania 360° !!
 • Vlek druhej generácie !!
 • Nosnosť 12 ton !!
 • 3 páry klaníc v štandardnej výbave
 • Plne profesionálny vlek najvyššej kvality !!
Reklamní banner

Články

Doprava, sústreďovanie a odvoz dreva

Doprava dreva

„Dopravou dreva rozumieme jeho premiestňovanie z miesta ťažby k miestu jeho spracovaniu.“

Z tejto definície môžeme vyvodiť, že fáza vyprázdňovanie, približovanie, vyvážanie aj odvozu môžeme zahrnúť do druhej časti ťažobno-dopravného procesu, teda do dopravy. Samotná doprava dreva sa skladá z dvoch etáp.

Prvú etapu – primárnu dopravu dreva – charakterizuje premiestňovanie dreva neupraveným alebo len čiastočne upraveným terénom, v prípade sortimentnej metódy sa teda jedná o fázu vypratávania a fázu približovanie, resp. vyváženie. Súhrnne sa tieto fázy primárne dopravy dreva označujú ako sústreďovanie.

Druhá etapa – sekundárna doprava dreva – potom spočíva v doprave dreva po upravených komunikáciách (cesty, železnice, vodné trasy). Do tejto etapy potom spadá zostávajúce fázy odvozu dreva.

Naša firma sa špecializuje na predaj lesných vyvážacích strojov pre malotraktory, traktory a ATV pracovné štvorkolky, ale v ponuke máme aj kvalitné rotátory na hydraulickej ruky.

Sústreďovánie dreva

Pre sústreďovanie dreva existuje niekoľko spôsobov, využívajúcich rôzne sily, z ktorých väčšina bola spomenutá už vyššie:

 • manuálne sústreďovanie dreva
 • gravitačné sústreďovanie dreva
 • animálne sústreďovanie dreva
 • čiastočne alebo komplexne mechanizované sústreďovanie dreva.

Vedľa najčastejšieho pozemného sústreďovanie dreva (vypratávanie – vynášanie, ťahania; približovanie – ťahania; vyváženie), môže byť použité aj sústreďovanie vzduchom (vrtuľníky, lanová zariadenie s plným závesom).

Mechanizované sústreďovanie dreva

Stroje môžu byť v procese sústreďovanie využité buď úplne (bez potreby ľudskej siely), alebo len čiastočne tzv. úvazkovým spôsobom. Úväzkové sústreďovanie dreva sa realizuje pomocou navijakov, či už samochodných či pripevnených na traktoroch. Pri tejto metóde je nutný podiel fyzickej sily človeka (viazanie úväzkov a pod.). V prípade komplexne mechanizovaného sústreďovanie nahrádzajú ľudskú ruku a navijak hydraulické zariadenia (Hydromanipulátory).

Úväzkové sústreďovanie dreva

Predné pozície pri realizácii úvazkového sústreďovanie dreva patrí traktorom. Používajú sa univerzálne kolesové traktory, špeciálne lesné kolesové traktory alebo traktory pásové. Technologickú využiteľnosť aj produktivitu práce traktora ovplyvňuje predovšetkým jeho vybavenie – navijaky, približovacie štíty, rampovače, hydromanipulátory a iné. Použitie traktorov je podmienené predovšetkým sklonom svahu. Za najneskorší sklon svahu, kedy je ešte možné traktor použiť, je považovaný 40% sklon. Terény, ktoré túto podmienku spĺňajú, a sú teda bezpečne zjazdné niektorým druhom traktora, sa nazývajú traktorové terény – takých je v SR cca 83%. Traktory sa však často využívajú aj v terénoch, ktoré túto podmienku nespĺňajú (tzv. lanovkové terény) – vypratávania dreva šikmo svahom alebo po vrstevnici pomocou navijaka pri postavení traktora na zvážnic; kombinácia lanovkového a traktorového sústreďovanie.

Bezúvazkové sústreďovanie dreva vlečením

Popri lanových navijakov môže byť traktor vybavený zariadením, ktoré umožňuje vlečenie bremená bez dotyku ľudskej ruky. Takými zariadeniami sú buď hydraulicky ovládaný drapák (jeho čeľuste smerujú nadol), alebo hydraulicky ovládaný svorný oplenov (jeho čeľuste smerujú nahor).

Mechanizačné prostriedky pre vyvážanie dreva

Hydraulické zariadenia umožňujú okrem vlečenie bremená po pôdnom povrchu tiež jeho naloženie na ložnú plochu. Týmto spôsobom môže byť drevo vypratávane z miesta ťažby a následne vyvážané. Vďaka maximálnemu dosahu hydraulického zariadenia (bežne 6-8 m) je však fáza vypratávania značne obmedzená, preto sa častejšie využíva vypratávania k vývoznému miestu pomocou úvazkového systému. Pomocou hydraulického zariadenia je potom drevo na vývoznom mieste naloží, najčastejšie na vyvážacie súpravu či vyvážacie traktor (forwarder).

Okrem zníženia fyzickej námahy pracovníkov a zvýšenie výkonnosti je výhodou použitie hydraulických zariadení tiež to, že sa drevo pri vypratávania nepoškodzuje a neznečisťuje. Navyše nie je pôda poškodzovaná vlečením dreva a prokluzujícími kolesami. Väčším zaťažením pôdy pri práci s vyvážacími strojmi však naopak vzrastá riziko jej zhutnenia (to je možné obmedziť rozširovaním pneumatík, zvyšovaním počtu kolies či doplnením pásov cez kolesá).

Malé mechanizačné prostriedky pre sústreďovanie dreva

Drobné mechanizačné prostriedky pre dopravu dreva majú všeobecne nižšiu výkonnosť, používajú sa pre menšie objemy prác a často je možné ich nasadenie aj v horšie prístupných terénoch. Dôležitú úlohu pre využitie malej mechanizácie navyše hrajú malé prevádzkové náklady. Vďaka týmto vlastnostiam našli malé mechanizačné prostriedky uplatnenie predovšetkým v súkromnom sektore, u vlastníkov menších lesov, a to najmä v ťažbách výchovných. Vďaka menšej váhe sú malé mechanizačné prostriedky šetrnejšie k pôde a životnému prostrediu, je teda pravdepodobné, že sa frekvencia ich nasadenie bude s dôrazom na ochranu životného prostredia zvyšovať.

Medzi drobnú mechanizáciu použiteľnú pri sústreďovanie dreva patrí prenosné navijaky, minitahače, železné kone, vyvážacie minisoupravy, minivyváače a štvorkolky s prívesom (prípadne aj snežné skútre).

Odvoz dreva

Technológie používané pre odvoz dreva z odvozného miesta po verejnej komunikácii sú veľmi rôznorodé. Závisia na forme dopravovaného dreva (celé stromy alebo ich sekcie, skrátené kmene, výrezy stredných dĺžok, krátke výrezy a i.), konštrukčnom riešení vozidiel (traktory ako ťahače valníkov či klanicového prívesu, plošinové automobily, ťahače prívesov a návesov, kontajnerové nosiče) a nakladacích zariadeniach (navijak, hydraulická ruka). Odvoznej prostriedky bývajú najčastejšie vybavené vlastným nakladacím zariadením. Pre odvoz dreva je možné použiť aj vyvážacie stroje a prirodzene aj štvorkolky.

Faktory ovplyvňujúce výkonnosť mechanizačných prostriedkov pre dopravu dreva

Produktivitu práce, tj. množstvo dobrej produkcie za jednotku času (napr. hodinu), všeobecne ovplyvňuje niekoľko faktorov – pracovníci a ich pracovnú činnosť, pracovné a sociálne podmienky, pracovný predmet, pracovné prostriedky a pracovné prostredie. Rovnako tak je tomu aj v ťažobno-dopravnom procesu, keď títo činitelia ovplyvňujú výkonnosť použitej mechanizácie.

Pracovníci

Rozhodujúcim činiteľom vo výrobnom procese sú ľudia. Výsledky ich práce ovplyvňuje predovšetkým ich vzdelanie, skúsenosť a výkonnosť, ďalej však tiež ich zdravotný stav, charakterové vlastnosti a rešpektovanie pravidiel a zásad úspešnej činnosti. Na úroveň výroby najviac pôsobí vedúci pracovníci a ich organizácie práce.

Pracovné a sociálne podmienky

Produktivitu práce ovplyvňujú aj pracovné a sociálne podmienky, pri ktorých prebieha výrobný proces. Takéto podmienky tvoria predovšetkým rešpektovanie bezpečnosti práce – dodržanie únosného pracovného zaťaženia (prestávky), vybavenie pracovníkov vhodnými pomôckami a výstrojom, zabezpečenie odbornej prípravy atď.

Pracovný predmet

Druh ťaženého dreva svojimi vlastnosťami ovplyvňuje nielen voľbu technológie, ale aj náročnosť jednotlivých pracovných operácií. Rôzne dreviny majú rozdielnu hmotnatost a z rôznych drevín sa vyrába iné typy a rôzny počet sortimentov. Z ihličnatých drevín je napríklad možné vyrobiť až cca 30 typov rôznych sortimentov podľa ich dĺžky, priemerov a kvality (typ sortimentu je vždy závislý na požiadavkách odberateľa). Z listnatých drevín sa naopak najčastejšie vyrába len palivo a vláknina. Iba minimálne množstvo objemu listnatého dreva potom pripadá na Piliarska guľatina. Pri vyvážanie aj odvoze dreva je ideálny pokryť sortimenty celú ložnú plochu a plne využiť nosnosť stroja. Najvýhodnejšie je teda vyvážať, resp. odvážať, sortimenty v dĺžke, ktorá zodpovedá dĺžke ložnej plochy prívesného vyvážacího či odvozného vleku.

Na výkonnosť mechanizačných prostriedkov má významný vplyv samozrejme tiež celkové množstvo vyťaženého dreva a jeho celková hmotnosť.

Vzhľadom k hmotnosti a ťažnej sile stroje a vzhľadom k rozmerom prívesu sú pre vyvážanie dreva pomocou štvorkoliek najproduktívnejší sortimenty vo štvormetrové dĺžke a v malej a strednej hmotnosti. Pri vyvážanie kratších sortimentov sa predlžuje čas, ktorý je potrebný na naloženie a zloženie dreva. Pri dlhších sortimentov nie je možné využiť celú ložnú plochu a navyše sa obmedzuje obratnosť stroja. V oboch prípadoch teda dochádza k zníženiu jeho výkonnosti.

Produktivita práce sa u štvorkolky znižuje aj v prípade vyššej hmotnosti či väčšie hmotnatosti dreva. V takejto situácii síce môže byť ložná plocha prívesu a jeho nosnosť dostatočná, zvyčajne však nestačí nosnosť hydraulickej ruky či rozpätie čeľustí drapáka.

Pracovné prostredie

Voľbu technologických a pracovných postupov a následne aj výkonnosť stroja podstatne ovplyvňujú aj prírodné, terénne a klimatické podmienky. Na kvalitu ťažobno-dopravného procesu navyše významne pôsobí spôsob hospodárenia a technologická charakteristika pracoviska a ťažobného zásahu.

Prístupnosť terénu

Najvýznamnejšie podmienky pre výkonnosť stroja z hľadiska terénu tvoria jeho sklon a jeho prejazdnosť. Najväčších výkonov dosahujú ťažobno-dopravné stroje v rovinatých terénoch a vo svahoch do 10% sklonu. Za maximálny sklon svahu, pri ktorom je ešte možné tieto stroje použiť, sa považuje 40% v smere po spádnici a 30% v smere po vrstevnici. Prejazdnosť terénu a teda aj výkonnosť stroja obmedzujú nerovnosti a rôzne typy prekážok, najčastejšie stromy, vysoké pne, kamene, priehlbiny a terasy. Za prekážky je možné považovať aj prirodzené zmladenie, pretože je potrebné ho maximálne zachovávať.

Štvorkolka má na rozdiel od traktorov a iné mechanizácie nižšie položené ťažisko, riziko prevrátenia pri jazde po vrstevnici je u nej teda nižšia. Napriek tomu sa neodporúča využívať štvorkolky vo svahu so sklonom vyšším, ako je 30%. Nižšie položený podvozok však naopak môže predstavovať handicap pri prekonávaní prekážok. Ten však vyrovnáva malá hmotnosť a rozmery stroja, vďaka ktorým je štvorkolka veľmi obratná. Intenzita výskytu prekážok v poraste teda môže byť značne vyššia, ako pri použití inej techniky.

Druh a vlhkosť zeminy

Veľký vplyv na výkon stroja má predovšetkým vlhkosť pôdy. Najväčších výkonov dosahujú stroja v zimnom a letnom období, keď je pôda suchá. V období dažďov alebo topenia snehu, či v oblasti stále vlhké pôdy, môže dochádzať k preklzu kolies a teda k zníženiu výkonu. Vlhká pôda je navyše náchylnejší k erózii.

Nasadením štvorkoliek a ďalších mechanizáciou vybavených hydromanipulátorov je možné erózii eliminovať, nedochádza totiž k tvoreniu rýh, keďže náklad nie je vlečený po zemi. Štvorkolka je k pôde šetrná aj z hľadiska únosnosti pôdy. Hmotnosť štvorkolky je približne 400 kg, príves váži cca 350 kg a má nosnosť od 1 000 kg do 2 000 kg. Plne naložená štvorkolka je teda približne o polovicu ľahšia ako univerzálny kolesový traktor bez nákladu. K pôde sú navyše šetrné aj balónová kolesá, ktoré váhu stroje roznesú na väčšiu plochu.

Obdobie ťažby

Vysokých výkonov môžu vyvážacie stroje dosahovať v zimnom období. Vyťažené drevo býva vymrznutej a má teda menšiu hmotnosť. Zmrznutá suchá pôda potom nie je náchylná k erózii, nedochádza teda k jej zničeniu ani k preklzu kolies (to však platí len v prípade, že sa v poraste nevyskytuje snehová pokrývka). Podobne je tomu aj v lete za suchého počasia.

Štvorkolky rovnako ako iné stroje je možné využívať po celý rok. Zvyčajne sa však s nimi pracuje len od jari do jesene.

Druh ťažby

Výkonnosť vyvážacie mechanizácia je logicky najvyššia pri obnovné (mýto úmyselné) sústredené ťažbe v holorubné spôsobu hospodárenia. V takýchto prípadoch sa javí ako najefektívnejšie ťažká mechanizácia s veľkou vyvážacie kapacitou. Malé mechanizačné prostriedky a teda aj štvorkolky nachádzajú svoje uplatnenie v obnovné podrostní či výberný ťažbe, v ťažbe výchovnej a v ťažbe náhodné.

Najproduktívnejší je nasadenie štvorkoliek vo výchovných ťažbách, pričom efektívnejšie je ich využitie v porastoch do 40 rokov veku (nižšia hmotnatost ťaženého dreva). Posúdenie výkonnosti stroja pri náhodnej ťažbe, vzniknuté v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov (vietor, sneh, námraza, sucho, hmyzie škodcami, hubové choroby atď.), Závisí od rozsahu ťažby. Jednoznačne najnižšia je výkon pri vyváženie jednotlivých stromov (zlomy, vývraty), s množstvom ťažených stromov na jednej ploche potom výkonnosť stroja prirodzene rastie.

Druh ťažobné mechanizácia

Dôležitý faktor produktivity práce pri ťažobno-dopravnom procese tvorí tiež to, akým spôsobom je vykonávaná ťažba. Pri použití motorovej píly je nutné vyklizovat vyťažené drevo navijakom či hydraulickým zariadením, čím sa predlžuje spotreba času. Tento problém eliminuje nasadenie harvestory, ktorý fáze ťažby aj vypratávania spája v jednej operácii a teda celý proces značne urýchľuje. Vyvážacie súprava či štvorkolka potom plní len fázu vyváženie.

Autor článku: Zbyněk Kyncl

Dodávatelia

AS Fors MW AS Fors MW BALTROTORS Ltd Biojack Black Bruin Deitmer Finn-Rotor JPJ Forest Kreisi Metall OÜ Pentin Paja Oy REGON Riuttolehto Oy Tizmar snc